Algemene Voorwaarden

 • Overeenkomst
 • Er is sprake van een overeenkomst van opdracht wanneer Zichtbaar-Kind, ouder en/of kind een afspraak (mondeling of schriftelijk) hebben gemaakt met betrekking tot het coach aanbod van Zichtbaar-Kind. Uit het maken van een afspraak komt ook een betalingsverplichting voort.
 • Wanneer er besloten wordt tot coaching is er sprake van een inspanningsverplichting vanuit Zichtbaar-Kind (en géén resultaatverplichting). Wanneer na een bepaalde tijd blijkt dat het gewenste resultaat (nog) niet is behaald zal er in overleg worden gegaan. De coaching voortzetten bij Zichtbaar-Kind of elders op zoek naar een andere vorm van hulp en/of coaching. Zichtbaar-Kind zal hierin ondersteunen voor zover mogelijk.

 

 • Ouders/verzorgers
 • De ouder(s) zijn verplicht aan Zichtbaar-Kind informatie te verstrekken met betrekking tot de gezagsverhouding van het kind. Voor coaching van een kind is schriftelijke toestemming van beide ouders nodig.
 • De ouder(s) dienen tijdens de coaching of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn wanneer het kind nog geen 18 jaar is.

 

 • Regels rond afspraken
 • De coaching van het kind vindt in principe plaats zonder aanwezigheid van de ouders, tenzij dit uitdrukkelijk anders is afgesproken. De wens van de coachee wordt hierin meegenomen. Zichtbaar-Kind beslist hierin.
 • Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever (bijv. ouders) dienen er voor zorg te dragen dat de coachee tijdig op het afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig kan vertrekken indien zo afgesproken.
 • Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat de coachee niet op tijd aanwezig is, dan betekent dat niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Het volledige tarief blijft verschuldigd.
 • Indien de opdrachtgever (bijv. de ouders) een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het kind ziek is of anderszins verhinderd, dient hij hiervan Zichtbaar-Kind zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 • Indien een afspraak door de opdrachtgever (bijv. de ouders) wordt geannuleerd korter dan 48 uur van te voren, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan heeft Zichtbaar-Kind het recht het overeengekomen tarief in rekening te brengen.
 • Zichtbaar-Kind heeft het recht om een afspraak af te zeggen en/of te verzetten in het geval van overmacht (bijv. ziekte, arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg dierbare). Zij zal hiervan de opdrachtgever (bijv. ouders) zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Zichtbaar-Kind houdt zich het recht voor een coachtraject met onmiddellijke ingang te staken of te annuleren zonder opgaaf van reden aan betrokkenen. De coachmomenten die wél hebben plaats gevonden dienen even goed te worden betaald.
 • Over de inhoud van het coachgesprek met een kind kan Zichtbaar-Kind geen uitspraken doen naar ouders (ook het kind heeft recht op privacy) hierbij rekening houdend met de mogelijkheid tot doorbreken van geheimhoudingsplicht in bovengenoemde gevallen.

 

 

 • Betaling/factuur

 

 • Voor de start van het coachtraject ontvang u als opdrachtgever een voorstel coaching inclusief bijbehorende tarief van het op maat gemaakte traject. Deze tarieven zijn inclusief BTW.
 • De factuur (of een gedeelte daarvan indien betaling in termijnen is afgesproken) dient maximaal 48 uur voor de start van het coachtraject te worden betaald.
 • Voor de factuur worden de afgesproken bedragen aangehouden zoals op de website vermeld óf het coaching voorstel zoals u die heeft ontvangen. Deze bedragen zijn inclusief BTW.
 • Wanneer u dit vóóraf aangeeft bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Een volgend moment kan alleen plaatsvinden als een vorig moment betaald is. Hierbij geldt de betalingstermijn van 7 dagen dus niet.

 

 

Privacy

 

 • Om mijn werk goed te kunnen doen heb ik NAW gegevens nodig (voor het versturen van een factuur), zal ik een intake-vragenlijst aanbieden en maak ik aantekeningen tijdens de gesprekken. Alle gegevens sla ik zowel in mijn computer als op papier op. De computer is beveiligd met een wachtwoord, de papieren documentatie bewaar ik in een afgesloten dossierkast. De informatie in de computer verwijder ik na ons laatste contact. De papieren informatie bewaar ik tot één jaar na ons laatste contactmoment. De factuur ivm belastingaangifte 7 jaar.
 • Voor de uitvoering en ontwikkeling in mijn werk maak ik soms gebruik van intervisiegroepen en coaching. In sommige situaties vind ik het prettig een coachsituatie aan anderen (collega kindercoaches) voor te leggen. Wanneer dit het geval is zal zorgvuldig en anoniem gebeuren, dus zonder herleidbare gegevens te verstrekken.
 • Zichtbaar-Kind houdt zich het recht voor haar geheimhoudingsplicht te doorbreken, zowel richting ouder(s) als kind, wanneer er sprake is, of een vermoeden van, kindermishandeling, misbruik genotsmiddelen en/of andere (levens-) bedreigende situaties. Zij heeft het recht, vanuit haar professionele rol, naar eigen oordeel en eigen goeddunken tot dit inzicht te komen en kan hier niet voor, of de gevolgen daarvan, aansprakelijk gesteld worden.

 

Algemene omgangsregels

 • Bij Zichtbaar-Kind waarderen we elkaar voor wie we zijn en voor de rol die we vervullen in het coachtraject inclusief onze kwaliteiten en onze leerpunten.
 • Zetten we ons in om het beoogde doel gezamenlijk voor elkaar te krijgen, dit doen we door, ieder vanuit zijn eigen rol, volledig betrokken te zijn.
 • Binnen de gestelde situatie kunnen we erop vertrouwen dat alle betrokken elkaar optimaal ondersteunen.
 • Ter bevordering van het coach-traject is er sprake van openheid en eerlijkheid naar elkaar toe.
 • Er wordt door alle betrokkenen zoveel mogelijk gehandeld met wijsheid mbt de situatie; rekening houdend met de kennis en inzicht van dat moment.

 

 Klachtenprocedure

 

 • Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Het kan echter voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
 • Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.
 • Ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten
 • Daarnaast ben ik aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (in het kader van de WKKGZ). Heeft u klachten en komen wij er samen niet uit dan kunt u daar terecht.