Werkwijze

Interesse in een coach-traject? Neem dan gerust contact op. Na een (gratis) telefonisch kennismakingsgesprek kan er een afspraak gemaakt worden voor een intake gesprek. Dit intakegesprek neemt 1-1,5 uur in beslag en is met u als ouder(s). De kosten van dit gesprek ( € 65,00) worden in mindering gebracht wanneer binnen een maand gestart wordt met een coachtraject. 

De kosten voor een coachtraject worden altijd vooraf met u besproken. Gemiddeld genomen neemt een traject ongeveer 5-7 bijeenkomsten in beslag afhankelijk van de hulpvraag van u en uw kind. Tussendoor en na afloop vinden er evaluaties plaats zodat u altijd weet waar u (financieel) aan toe bent.

 

Vergoeding

Omdat kindercoaching in het algemeen geschikt is voor kinderen die even ondersteuning nodig hebben wordt kindercoaching niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Wél is het soms mogelijk om kinderen mét een diagnose en PGB dit PGB in te zetten voor coaching.  Overleg vooraf echter altijd met de betrokken instanties zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. 

Zijn in uw situatie de financiën een reden om niet over te gaan tot coaching dan hoor ik dat graag. Het is namelijk mogelijk om een traject in deelbetaling te voldoen mits dit vooraf is aangegeven.

 

Algemene Voorwaarden

 • Overeenkomst
 • Er is sprake van een overeenkomst van opdracht wanneer Zichtbaar-Kind, ouder en/of kind een afspraak (mondeling of schriftelijk) hebben gemaakt met betrekking tot het coach aanbod van Zichtbaar-Kind. Uit het maken van een afspraak komt ook een betalingsverplichting voort tenzij de afspraak 48 uur van te voren is geannuleerd.
 • Wanneer er besloten wordt tot coaching is er sprake van een inspanningsverplichting vanuit Zichtbaar-Kind (en géén resultaatverplichting). Wanneer na een bepaalde tijd blijkt dat het gewenste resultaat (nog) niet is behaald zal er in overleg worden gegaan. De coaching voortzetten bij Zichtbaar-Kind of elders op zoek naar een andere vorm van hulp en/of coaching. Zichtbaar-Kind zal hierin ondersteunen voor zover mogelijk.

 Ouders/verzorgers

 • De ouder(s) zijn verplicht aan Zichtbaar-Kind informatie te verstrekken met betrekking tot de gezagsverhouding van het kind. Voor coaching van een kind is schriftelijke toestemming van beide ouders nodig.
 • De ouder(s) dienen tijdens de coaching of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn wanneer het kind nog geen 18 jaar is.

 

 • Regels rond afspraken
 • De coaching van kind vindt in principe plaats zonder aanwezigheid van de ouders, tenzij dit uitdrukkelijk anders is afgesproken. De wens van de coachee wordt hierin meegenomen. Zichtbaar-Kind beslist hierin.
 • Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever (bijv. ouders) dienen er voor zorg te dragen dat de coachee tijdig op het afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig kan vertrekken indien zo afgesproken.
 • Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat de coachee niet op tijd aanwezig is, dan betekent dat niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het het overeengekomen tijdstip. Het volledige tarief blijft verschuldigd.
 • Indien de opdrachtgever (bijv. de ouders) een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het kind ziek is of anderszins verhinderd, dient hij hiervan Zichtbaar-Kind zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 • Indien een afspraak door de opdrachtgever (bijv. de ouders) wordt geannuleerd korter dan 48 uur van te voren, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan heeft Zichtbaar-Kind het recht het overeengekomen tarief in rekening te brengen.
 • Zichtbaar-Kind heeft het recht om een afspraak af te zeggen en/of te verzetten in het geval van overmacht (bijv. ziekte, arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg dierbare). Zij zal hiervan de opdrachtgever (bijv. ouders) zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Zichtbaar-Kind houdt zich het recht voor een coachtraject met onmiddellijke ingang te staken of te annuleren zonder opgaaf van reden aan betrokkenen. De coachmomenten die wél hebben plaats gevonden dienen even goed te worden betaald.
 • Over de inhoud van het coachgesprek met een kind kan Zichtbaar-Kind geen uitspraken doen naar ouders (ook het kind heeft recht op privacy) hierbij rekening houdend met de mogelijkheid tot doorbreken van geheimhoudingsplicht in bovengenoemde gevallen.

 

 • Betaling/factuur

 

 • Voor de start van het coachtraject ontvang u als opdrachtgever een voorstel coaching inclusief bijbehorende tarief van het op maat gemaakte traject. Deze tarieven zijn inclusief BTW.
 • De factuur wordt opgemaakt en bijgesloten bij het voorstel coaching. Indien u akkoord gaat met het voorstel dient de volledige factuur (tenzij anders is overeengekomen) te worden voldaan uiterlijk 48 uur vóórdat de coaching van start gaat. Indien dit niet het geval is kan er niet worden gestart met de coaching. Het betalen van de factuur betekent dat u akkoord gaat met het voorstel coaching
 • Voor de factuur worden de afgesproken bedragen aangehouden zoals op de website vermeld óf het coachingsvoorstel zoals u die heeft ontvangen na het 1e gesprek. Deze bedragen zijn inclusief BTW.
 • Wanneer u dit vóóraf aangeeft bestaat de mogelijkheid om in gedeeltes te betalen. Het bedrag wordt dan in overleg verdeeld en dient uiterlijk 48 uur vóór het volgende coachmoment voldaan te zijn. Een coachmoment kan dus alleen plaats vinden als deze vooraf betaald is.
 • Het bedrag voor een intake/kennismakingsgesprek (€ 65,00 prijspeil 2021) wordt in mindering gebracht op een coachtraject indien u binnen een maand na dit gesprek start met coaching.

 

Privacy

 • Om mijn werk goed te kunnen doen heb ik NAW gegevens nodig (voor het versturen van een factuur), zal ik een intake-vragenlijst aanbieden en maak ik aantekeningen tijdens de gesprekken. Alle gegevens sla ik zowel in mijn computer als op papier op. De computer is beveiligd met een wachtwoord, de papieren documentatie bewaar ik op een plek waar ik alleen zelf bij kan. De informatie in de computer verwijder ik na ons laatste contact. De papieren informatie bewaar ik tot één jaar na ons laatste contactmoment. De factuur ivm belastingaangifte 7 jaar.
 • Voor de uitvoering en ontwikkeling in mijn werk maak ik soms gebruik van intervisiegroepen en coaching. In sommige situaties vind ik het prettig een coachsituatie aan anderen (collega kindercoaches) voor te leggen. Wanneer dit het geval is zal zorgvuldig en anoniem gebeuren, dus zonder herleidbare gegevens te verstrekken.
 • Zichtbaar-Kind houdt zich het recht voor haar geheimhoudingsplicht te doorbreken, zowel richting ouder(s) als kind, wanneer er sprake is, of een vermoeden van, kindermishandeling, misbruik genotsmiddelen en/of andere (levens-) bedreigende situaties. Zij heeft het recht, vanuit haar professionele rol, naar eigen oordeel en eigen goeddunken tot dit inzicht te komen en kan hier niet voor, of de gevolgen daarvan, aansprakelijk gesteld worden.

 

Algemene omgangsregels

 • Bij Zichtbaar-Kind waarderen we elkaar voor wie we zijn en voor de rol die we vervullen in het coachtraject inclusief onze kwaliteiten en onze leerpunten.
 • Zetten we ons in om het beoogde doel gezamenlijk voor elkaar te krijgen, dit doen we door, ieder vanuit zijn eigen rol, volledig betrokken te zijn.
 • Binnen de gestelde situatie kunnen we erop vertrouwen dat alle betrokken elkaar optimaal ondersteunen.
 • Ter bevordering van het coach-traject is er sprake van openheid en eerlijkheid naar elkaar toe.
 • Er wordt door alle betrokkenen zoveel mogelijk gehandeld met wijsheid mbt de situatie; rekening houdend met de kennis en inzicht van dat moment.

 

 

Klachtenprocedure

 

 • Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Het kan echter voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
 • Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.
 • Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.

Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

 

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

 

Klachtenfunctionaris:

mevrouw L. de Boon

telefoonnummer: 06-48445538

 

Voor onafhankelijke klachtenbemiddeling in het kader van de WKKGZ kunt u terecht bij: www.klachtenportaalzorg.nl